หน้าร้านพัดชาดนตรีไทย

บรรยากาศภายในร้านพัดชาดนตรีไทย